Personel

lek. Bartosz Szetela
koordynator
doradca ds. HIV/AIDS

Bartosz Szetela – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób zakaźnych, doktorant UM we Wrocławiu. Prowadzi liczne projekty związane z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową i podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, a także sprawuje specjalistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV. Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi. Aktywnie działa na rzecz stworzenia trwałego systemu monitorowania rodzaju i częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a także diagnostyki przesiewowej w ramach wielospecjalistycznych Poradni Zdrowia Seksualnego.

mgr Renata Jarocka-Lewandowska
doradca ds. HIV/AIDS

Renata Jarocka-Lewandowska – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w zakresie pracy socjalnej, mgr oligofrenopedagogiki, absolwentka Studium Readaptacji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie. Certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS. W PKD pracuje od 2008 roku. Aktywnie działała w Towarzystwie „Powrót z U”, prowadząc Punkt Konsultacyjny. Prowadziła grupy dla rodziców osób uzależnionych i Telefon Zaufania przy Poradni Uzależnień w Wałbrzychu. Wykładowca w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości , zajęcia z terapii uzależnień.

mgr Adrianna Kalin
doradca ds. HIV/AIDS

Adrianna Kalin – certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS.

dr Jacek Gąsiorowski
kierownik
doradca ds. HIV/AIDS

Jacek Gąsiorowski – dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Twórca pierwszego i jedynego we Wrocławiu programu terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opiatów oraz nowej poradni dla osób zakażonych HIV. Współtwórca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we Wrocławiu. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień. Autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących HIV/AIDS oraz terapii uzależnień. Opublikował kilkadziesiąt prac oryginalnych, w tym w znaczących czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Współredaktor oraz autor licznych rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Organizator i wykładowca licznych kursów i konferencji naukowych nt. zakażenia HIV i AIDS oraz terapii uzależnień przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i dla doświadczonych specjalistów innych dyscyplin medycznych. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami uczelnianymi oraz honorowym i nagrodami organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Przez 12 lat pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV/AIDS.

Grażyna Czernik
pielęgniarka

Grażyna Czernik – pielęgniarka od 36 lat. Pracowała jako pielęgniarka anestezjologiczna, na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Poradni Kardiologicznej, na Oddziale Laryngologii. Obecnie od 11 lat w Poradni Chorób Zakaźnych prowadzi terapię przeciwwirusową.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl