Personel

dr Jacek Gąsiorowski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
Kierownik Poradni, lekarz, terapeuta

Jacek Gąsiorowski – dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Twórca pierwszego i jedynego we Wrocławiu programu terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opiatów oraz nowej poradni dla osób zakażonych HIV. Współtwórca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień. Autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących HIV/AIDS oraz terapii uzależnień. Opublikował kilkadziesiąt prac oryginalnych, w tym w znaczących czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Współredaktor oraz autor licznych rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Organizator i wykładowca licznych kursów i konferencji naukowych nt. zakażenia HIV i AIDS oraz terapii uzależnień przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i dla doświadczonych specjalistów innych dyscyplin medycznych. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami uczelnianymi oraz honorowymi nagrodami organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Przez 12 lat pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV/AIDS.

mgr Joanna Bortkiewicz
pielęgniarka koordynująca

Joanna Bortkiewicz – absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu o specjalności pielęgniarstwo.

lek. Bartosz Szetela
lekarz, terapeuta

Bartosz Szetela – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista chorób zakaźnych, w trakcie specjalizacji z terapii uzależnień, doktorant UM we Wrocławiu. Prowadzi liczne projekty związane z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową i podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, a także sprawuje specjalistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV. Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. Współpracownik KC ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi. Aktywnie działa na rzecz stworzenia trwałego systemu monitorowania rodzaju i częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a także diagnostyki przesiewowej w ramach wielospecjalistycznych Poradni Zdrowia Seksualnego.

dr Aleksandra Szymczak
lekarz

Aleksandra Szymczak – dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Współautorka publikacji dotyczących zakażeń HIV/AIDS oraz chorób wątroby, a także rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS.

lek. Maksim Tichonow
psychiatra

Maksim Tichonow – psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi HIV oraz uzależnionymi od środków psychoaktywnych.

mgr Barbara Krzempek
terapeuta

Barbara Krzempek – pedagog, trener treningu interpersonalnego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowany specjalista terapii uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” oraz uczestnik studiów podyplomowych „Szczegółowe problemy psychoterapii” (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracę poddaje systematycznej superwizji. Dodatkowe kwalifikacje: kurs „Praca z rodziną w ujęciu systemowym” WPPT PLUS we Wrocławiu, Szkoła Psychoterapii Gestalt – Ośrodek Edukacji i Treningu Grupowego we Wrocławiu, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie. Zatrudniona na stanowisku specjalisty terapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18, Wrocław) oraz w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia (ul. Wszystkich Świętych 2, Wrocław). Ponadto prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie zaburzeń nerwicowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości oraz uzależnień behawioralnych w ramach prywatnej praktyki.

mgr Iwona Krzywicka
terapeuta

Iwona Krzywicka – certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień. Magister stosunków międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska: Współpraca państw członkowskim Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania narkomanii). Absolwentka Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z osobami uzależnionymi od 2004 roku. Pracę zawodową zaczynała od programów redukcji szkód i form ambulatoryjnych jako streetworker. W latach 2004 – 2005 instruktor terapii w Ośrodku Rehabilitacyjno- Readaptacyjnym „Monar” w Dębowcu. Od 2008 roku zatrudniona w w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Doskonali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, m.in. certyfikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: „Redukcja szkód w zintegrowanym podejściu do problemów osób uzależnionych”, „ Doskonalenie metod i technik pracy w obszarze ograniczenia szkód zdrowotnych”, „ Psychoterapia w redukcji szkód”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji..

mgr Renata Marciniak-Antoszek
terapeuta

Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, licencjonowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego); współautorka adaptacji standardów pracy dla organizacji pozarządowych – realizatorów programów w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Wrocław (Urząd Miasta); Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na studiach podyplomowych o specjalności Socjoterapia oraz w Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie na studiach podyplomowych z Pedagogiki o specjalność Profilaktyka i podstawy współczesnej terapii uzależnień (program autorski); konsultant i recenzent prac dyplomowych w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie pracy socjalnej z osobami uzależnionymi (specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny); prowadzi superwizje dla organizacji pozarządowych realizujących programy terapeutyczne z zakresu uzależnień na zlecenie Gminy Wrocław; założyciel Fundacji na Rzecz Dzieci Uzależnionych; autor i koordynator programu „Street Worker`s” w środowiskach najpierw narkomańskich, a potem ogólnie patologicznych na terenie Wrocławia; prowadzi też liczne szkolenia, treningi i warsztaty m.in. w zakresie tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), szkolenia dla pracowników socjalnych w zakresie poprawy jakości pracy z osobami wykluczonymi społecznie (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz prowadzi autorskie projekty w zakresie profilaktyki narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzaleznionymi. Aktualnie zatrudniona w Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji Narkomanów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18, Wrocław) oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia (ul. Podwale 7, Wrocław).

dr Łukasz Łapiński
psycholog, terapeuta

Łukasz Łapiński – dr n. farm., mgr psychologii (specjalność: psychologia kliniczna), mgr zdrowia publicznego, absolwent studiów Master de Sciences Économiques et de Gestion na Universite Paris 13 Nord oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; certyfikowany doradca oraz konsultant ds. HIV/AIDS, a także certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień; psychoterapeuta GSRD w trakcie certyfikacji na University of Roehampton i w Pink Therapy (www.pinktherapy.com, Post-Graduate Diploma in Gender and Sexual Diversity Therapy, proces certyfikacji akredytowany przez National Council of Psychotherapists, Wielka Brytania).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. MSM działającej przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Od 2014 roku członek Zespołu ds. procedur diagnostycznych przy Polskim Towarzystwie Naukowym AIDS, a od 2012 roku członek Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2012-2016. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalista farmacji klinicznej. Od 2007 r. doradca ds. HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym we Wrocławiu, od 2009 r. terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia, od 2014 r. prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich, a od 2015 r. konsultacje neuropsychologiczne dla pacjentów zakażonych HIV (ukończył szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” organizowane przez Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W 2014 r. pracował z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej.
Autor i współautor licznych publikacji i monografii w języku polskim i angielskim oraz wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących HIV/AIDS, terapii uzależnień oraz farmakologii klinicznej. Współredaktor oraz autor rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”.
Ukończył szkolenie „Uzależnienia od czynności – program szkoleniowy dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy” rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób prowadzących terapię pacjentów uzależnionych od hazardu, seksu, Internetu i innych czynności, szkolenie „Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc.” prowadzone przez Paula Hall i Nick Turner oraz International Summer School 2016 (www.pinktherapy.com).
Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”.
Od 2012 roku sprawuje opiekę nad stażystami odbywającymi praktyki w ramach szkolenia na doradcę ds. HIV/AIDS. Od 2013 roku superwizor merytoryczny oraz członek komisji egzaminacyjnej podczas szkolenia dla osób ubiegających się o certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS oraz na prolongatę certyfikatu doradcy HIV/AIDS.
W 2012 roku odznaczony „Czerwoną Kokardką”, a w 2012 i 2013 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za szczególne zaangażowanie w działania związane z zapobieganiem epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz pracę na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnie superwizji grupowej prowadzonej przez dr Catherine Butler (http://www.bath.ac.uk/psychology/staff/catherine-butler/).
Słuchacz Studium Psychologii Zwierząt (www.icrahb.pl).

mgr Emilia Sokołowska-Malec
psycholog, terapeuta

Emilia Sokołowska-Malec – psycholog specjalności klinicznej, certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień oraz specjalista do spraw przemocy i pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami i ofiarami przemocy. Swój warsztat doskonaliła w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od 2011 r. współpracuje z Wrocławskim Centrum Zdrowia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej; prowadząca szkolenia z zakresu „Diagnozy i motywowania sprawców przemocy do podjęcia leczenia”; kooterapeuta w programie „Wzmacniania Rodziny”. Od 2012 r. pracuje z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej – zajmuje się pomocą psychologiczną, diagnozą, wsparciem, prowadzi terapię długoterminową osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych;
Od sierpnia 2014 r. zatrudniona w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia; trener Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Poddaje się systematycznej superwizji.

mgr Stella Zielińska
pracownik socjalny, terapeuta

Stella Zielińska – absolwentka socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: służby socjalne, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, pracownik socjalny wrocławskiego programu metadonowego, pracownik projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Centrum Integracji Społecznej. Pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi od 1998 roku. Wieloletni koordynator programów street workers skierowanych do środowisk patologicznych terenu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Autor i realizator badań ilościowych i jakościowych z zakresu problematyki społecznej. Współautor standardów pracy dla podmiotów realizujących na zlecenie Gminy Wrocław zadania z zakresu problematyki narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych, współautor programów gminnych, powiatowych w zakresie problematyki społecznej: uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego itp. Autor rozdziału w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”, autor publikacji w biuletynie Serwis Informacyjny Narkomania. Prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień, zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii. Wykładowca na studiach podyplomowych z Pedagogiki o specjalność profilaktyka i podstawy współczesnej terapii uzależnień – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie. Doskonali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach z zakresu problematyki uzależnień. Aktualnie koordynator programów uzależnień WCZ SPZOZ we Wrocławiu.

 

Pielęgniarki

     mgr Marta Biskup

     mgr Katarzyna Grodzińska

     Sabina Konefał

     Mariola Magnowska

     Beata Niedzielska

     Małgorzata Pietrzak

     Bożena Smoleń

 

Rejestratorki medyczne

     Monika Hanczko

     Barbara Kozdrowiecka

     Beata Marciniak

     mgr Katarzyna Światłoń

 

Personel Pomocniczy

     mgr Mariusz Chrzan

     lic. Gabriel Put

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl