Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM „PODWALE SIEDEM”

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Podwale Siedem”.
 3. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ma prawo używania wyróżniającego Stowarzyszenie loga, pieczęci i odznak, które wraz z nazwą korzystają z ochrony prawnej.
 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

 

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Wrocław.

 

§ 3.

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych  organizacji o podobnych zadaniach i celach.

 

§ 4.

Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych może zatrudnić pracowników zewnętrznych, a także członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział II – Cele i formy działania

 

§ 5.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • realizowanie zadań z zakresu integracji oraz rozwijania kontaktów społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a w przypadku jego wystąpienia pomoc w reintegracji
 • podejmowanie działań związanych z podtrzymywaniem tradycji regionalnej, narodowej oraz rozwoju świadomości regionalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • pomoc osobom o zmniejszonej sprawności fizycznej i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym
 • pomoc uczestnikom programu terapii substytucyjnej w reintegracji społecznej
 • pomoc osobom o odmiennej orientacji seksualnej w równoprawnym uczestniczeniu w życiu społecznym
 • podejmowanie działań zapobiegawczo-prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
 • podejmowanie działań zapobiegawczo-prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania prostytucji
 • podejmowanie działań zapobiegawczo-prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
 • podejmowanie działań zapobiegawczo-prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV, HCV, HBV oraz innymi chorobami przenoszonym drogą krwiopochodną i płciową
 • dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, religię, orientację seksualną poprzez uświadamianie konstytucyjnej i społecznej równości wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zwłaszcza osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań na rzecz poznania przyczyn oraz konsekwencji uzależnienia i zakażenia HIV, HCV, HBV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą krwiopochodną i płciową
 • podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznych, w szczególności osób zakażonych HIV, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uczestników programu substytucyjnego
 • inicjowanie uchwalania aktów prawnych mających na celu poprawę sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • popularyzację najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie zapobiegania i terapii uzależnienia, zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą krwiopochodną i płciową
 • prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, w szczególności dotyczących uzależnień, zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą krwiopochodną i płciową
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia dla osób o odmiennej orientacji seksualnej i ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
 • prowadzenie edukacji społecznej w zakresie praw obywatelskich oraz rozwoju demokracji
 • prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, w tym szczególnie dla młodzieżowych liderów
 • organizowanie spotkań edukacyjnych: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo-badawczej
 • opracowywanie własnych oraz podejmowanie wysiłków w celu doboru i realizacji profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych
 • współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie celów działania Stowarzyszenia
 • współpracę ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania dotyczących celów działania Stowarzyszenia
 • gromadzenie środków na budowę i eksploatację obiektów dla potrzeb celów, z powodu których Stowarzyszenie zostało powołane, zabieganie o przyznanie dotacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom współpracującym ze Stowarzyszeniem
 1. Stowarzyszenie jest współinicjatorem utworzenia zintegrowanego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego „Podwale Siedem” obejmującego: Poradnię Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Poradnię Profilaktyczno-Leczniczą (dla osób zakażonych HIV, chorych na AIDS) oraz Centrum Edukacji, Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową z Punktem Konsultacyjno-Diagnostycznym.

 

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków honorowych
 3. Członków wspierających

§ 7.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który wyrazi wolę realizowania celów i polityki Stowarzyszenia oraz ukończył 18 rok życia.
 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek  Zarządu.

§ 8.

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 • brać udział w Walnym Zebraniu
 • wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 • uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
 • zgłaszać opinie, wnioski oraz wnosić skargi

 

2. Członkowie mają obowiązek:

 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia,
 • brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • wnoszenia składek członkowskich.
 1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu, posiadają natomiast prawo głosu doradczego.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.

 

§ 9.

1. Członkostwo ustaje wskutek:

 • śmierci członka,
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 • wykreślenia z listy członków.

2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek przez okres 2 lat i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.

 • Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
 • Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członek ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania, które w drodze uchwały, na najbliższym posiedzeniu, podejmuje ostateczną decyzję.

 

Rozdział IV – Struktura i władze Stowarzyszenia

 

§ 10.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 11.

 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 1. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie wybierze, w terminie wyznaczonym przez Zarząd na wybór nowych władz Stowarzyszenia wynoszącym do 4 tygodni, członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 3 lata. Kadencja władz Stowarzyszenia może być przedłużana w ten sposób wielokrotnie.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w terminie do 2 tygodni przez Zarząd w głosowaniu jawnym spośród nie wybranych w poprzednich wyborach do władz Stowarzyszenia kandydatów zgłoszonych przez członków Walnego Zebrania Członków. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

 

§ 12.

Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek większości może być przeprowadzone głosowanie tajne.

§ 13.

wykreślony

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 14.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 15.

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na trzy lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • rozwiązanie Stowarzyszenia,
 • określenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu oraz jego zmian,
 • wnioskowanie do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,
 • wybór i odwoływanie członków władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwalonych przez Zarządu uchwał,
 • udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 • uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki
 • uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec Stowarzyszenia,
 • uchwalanie upoważnienia Zarządu do decydowania w sprawach wydatkowania składek członkowskich na działalność Stowarzyszenia,
 • nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 • decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 17.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 3. Do zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest większość głosów przy obecności 2/3 członków.

 

§ 18.

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.

 

§ 19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na wniosek: Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 

ZARZĄD

 

§ 20.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • wybór spośród członków Zarządu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 • uchwalanie i realizowanie okresowych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu
 • informowanie członków o swojej działalności
 • prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 • ustalanie ramowego programu działania
 • opracowywanie planów działania, planów finansowych oraz składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków
 • nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia
 • dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków
 • opiniowanie kandydatur nowych członków
 • przyjmowanie nowych członków
 • rozpatrywanie spraw członkowskich
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
 • podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym
 • podejmowanie, na podstawie upoważnienia walnego zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich
 • powoływanie wyspecjalizowanych komisji i nadzór nad ich działalnością
 • koordynowanie działalności poszczególnych jednostek
 • zatwierdzanie wydatków i bilansu
 • podejmowanie uchwał o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi organizacjami.

 

§ 21.

 1. Zarząd składa się z 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd w terminie do dwóch tygodni od jego wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród członków Zarządu Prezesa oraz na jego wniosek jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub Wiceprezes.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.
 6. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zapraszane przez Zarząd, a z urzędu- członkowie Komisji Rewizyjnej.
 8. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
 9. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie reprezentowania Stowarzyszenia przez Zarząd są wymagane oświadczenia złożone przez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swego działania.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w roku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej i majątkowej
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie  przewidzianym dla Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 • składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia
 • składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia
 • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 2/3 członków komisji.

6. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu lub innymi funkcjami w ramach działania Stowarzyszenia.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa w tej sprawie oświadczenie.
8. Uzupełnienia składu komisji rewizyjnej dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

§ 23.

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 • upływu kadencji,
 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
 • odwołania przez Walne Zebranie.

2. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nie udzielenie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.
3. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu.
4. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach Stowarzyszenia podczas następnej kadencji.
5. Członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie – Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 24.

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, zatrudnić dyrektora biura, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

 

 

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 26.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowski
 • świadczenie członków, którzy wspierają Stowarzyszenie
 • darowizny, zapisy i spadki
 • dotacje i subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych
 • dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • zbiórki publiczne

 

§ 27.

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stanie pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej” osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

§ 28.

 1. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 29.

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są wymagane oświadczenia złożone przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

 

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 

§ 30.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Władze Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl