Zarząd

Jacek Gąsiorowski
prezes

Jacek Gąsiorowski – dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Twórca pierwszego i jedynego we Wrocławiu programu terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opiatów oraz nowej poradni dla osób zakażonych HIV. Współtwórca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień. Autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących HIV/AIDS oraz terapii uzależnień. Opublikował kilkadziesiąt prac oryginalnych, w tym w znaczących czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Współredaktor oraz autor licznych rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Organizator i wykładowca licznych kursów i konferencji naukowych nt. zakażenia HIV i AIDS oraz terapii uzależnień przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i dla doświadczonych specjalistów innych dyscyplin medycznych. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami uczelnianymi oraz honorowymi nagrodami organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Przez 12 lat pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV/AIDS.

Brygida Knysz
wiceprezes

Brygida Knysz – prof. nadzw., dr hab. n. med., specjalista chorób zakaźnych. Od 2011 roku Kierwownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z zakażeniem HIV i AIDS, głównie immunologicznych i patogenetycznych. W swoim dorobku posiada liczne prace o zasięgu międzynarodowym. Współredaktor oraz autor rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Przez 12 lat pełniła funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV i AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami żyjącymi z HIV. Odbyła staże naukowe w USA i Danii.

Bartosz Szetela
skarbnik

Bartosz Szetela – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób zakaźnych, doktorant AM we Wrocławiu. Prowadzi liczne projekty związane z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową i podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, a także sprawuje specjalistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV. Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. Współpracownik KC ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV. Aktywnie działa na rzecz stworzenia trwałego systemu monitorowania rodzaju i częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a także diagnostyki przesiewowej w ramach wielospecjalistycznych Poradni Zdrowia Seksualnego.

Łukasz Łapiński
sekretarz

Łukasz Łapiński – dr n. farm., mgr psychologii (specjalność: psychologia kliniczna), mgr zdrowia publicznego, absolwent studiów Master de Sciences Économiques et de Gestion na Universite Paris 13 Nord oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; certyfikowany doradca oraz konsultant ds. HIV/AIDS, a także certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień; psychoterapeuta GSRD w trakcie certyfikacji na University of Roehampton i w Pink Therapy (www.pinktherapy.com, Post-Graduate Diploma in Gender and Sexual Diversity Therapy, proces certyfikacji akredytowany przez National Council of Psychotherapists, Wielka Brytania).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. MSM działającej przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Od 2014 roku członek Zespołu ds. procedur diagnostycznych przy Polskim Towarzystwie Naukowym AIDS, a od 2012 roku członek Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2012-2016. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalista farmacji klinicznej. Od 2007 r. doradca ds. HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym we Wrocławiu, od 2009 r. terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia, od 2014 r. prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich, a od 2015 r. konsultacje neuropsychologiczne dla pacjentów zakażonych HIV (ukończył szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” organizowane przez Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W 2014 r. pracował z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej.
Autor i współautor licznych publikacji i monografii w języku polskim i angielskim oraz wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących HIV/AIDS, terapii uzależnień oraz farmakologii klinicznej. Współredaktor oraz autor rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”.
Ukończył szkolenie „Uzależnienia od czynności – program szkoleniowy dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy” rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób prowadzących terapię pacjentów uzależnionych od hazardu, seksu, Internetu i innych czynności, szkolenie „Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc.” prowadzone przez Paula Hall i Nick Turner oraz International Summer School 2016 (www.pinktherapy.com).
Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”.
Od 2012 roku sprawuje opiekę nad stażystami odbywającymi praktyki w ramach szkolenia na doradcę ds. HIV/AIDS. Od 2013 roku superwizor merytoryczny oraz członek komisji egzaminacyjnej podczas szkolenia dla osób ubiegających się o certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS oraz na prolongatę certyfikatu doradcy HIV/AIDS.
W 2012 roku odznaczony „Czerwoną Kokardką”, a w 2012 i 2013 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za szczególne zaangażowanie w działania związane z zapobieganiem epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz pracę na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnie superwizji grupowej prowadzonej przez dr Catherine Butler (http://www.bath.ac.uk/psychology/staff/catherine-butler/).
Słuchacz Studium Psychologii Zwierząt (www.icrahb.pl).

Andrzej Gładysz
członek

Andrzej Gładysz – prof. dr hab. n. med., absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych. Przez 37 lat Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Główne staże naukowe odbył we Włoszech, Szwecji i Anglii. Ponad 12 lat był konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych, przez dwie kadencje członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od ponad 20 lat członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych od trzech kadencji, a także członek Komitetu i Komisji Polskiej Akademii Nauk od wielu kadencji. Jest laureatem prestiżowej naukowej nagrody zespołowej im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiej Akademii Nauk, a także wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy do współzałożycieli Towarzystwa Naukowego AIDS, którego był pierwszym prezesem. Jest redaktorem i współautorem kilkunastu podręczników i monografii z zakresu chorób zakaźnych i autorem kilkuset artykułów naukowych. Wypromował kilkunastu doktorów i dwóch samodzielnych pracowników nauki. Organizator kilkunastu konferencji, sympozjów i zjazdów, w tym w 1981 r. Ogólnopolskiego Zjazdu Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych we Wrocławiu. Zainteresowania pozanaukowe: filatelistyka, fotografika, turystyka, uprawa kwiatów ogrodowych.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl